POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT

Organi ZKLAS Plan rada ZKLAS Aktuelnosti iz ZKLAS Razvoj alkoholizma Razvoj alkoholizma u porodici
Posledice alkoholizma Lečenje alkoholizma
u Srbiji
Bolničko lečenje Produženo lečenje Test alkoholone
zavisnosti
Česta pitanja o
alkoholizmu
Aktivnosti Klubova Produženo lečenje u
Klubovima
Glasila Klubova

Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije (ZKLAS, Zajednica) je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, interesna i
humanitarna organizacija, socijalno - zdravstvenog smera.

Osnovana je 17. aprila 1976. godine u Beogradu i radi na osnovu SATUTA. Zajednica je upisana
u Registar udruženja i ima svojstvo pravnog lica, svoj pečat i štambilj. U privremenom članstvu
Svetske zajednice klubova lečenih alkoholičara (WACAT) je od 2011.godine.

 Čine je klubovi lečenih alkoholičara Srbije, terapeuti i pojedinci koji se dobrovoljno udružuju u  Zajednicu, a sa ciljem borbe
 protiv bolesti, prvenstveno zavisnosti od alkohola putem preventivnih,  kurativnih i drugih aktivnosti neposredno ili u saradnji
 sa drugim organima i organizacijama koje se bave istom ili sličnom problematikom.

Ciljevi i zadaci Zajednice

 Osnovni cilj ZKLAS je pomoć u lečenju, medicinska i socijalna rehabilitacija alkoholičara, a u njen  sastav ulaze klubovi lečenih
 alkoholičara i terapeuti sa teritorije Republike Srbije.

U cilju otklanjanja nedostataka jedinstvenog metodološkog pristupa u prevenciji, lečenju i  rehabilitaciji alkoholičara i drugih
zavisnika, ZKLAS objedinjuje i usaglašava metodologiju rada    preko klubova lečenih alkoholičara, a u saglasnosti sa savremenim
dostignućima stručne i naučne alkohološke misli.

Za ostvarenje svog osnovnog cilja ZKLAS vrši:

 # Organizaciju i koordinaciju socioterapijskih, rehabilitacijskih i kulturno-zabavnih delatnosti
    klubova lečenih alkoholičara Srbije
 # Stručne aktivnosti na usavršavanju stručnjaka za rad sa zavisnicima (seminari, simpozijumi,
    savetovanja, kongresi...)
 # Edukaciju terapeuta KLA
 # Edukativno-preventivne aktivnosti i obuku sa opštom populacijom
 # Preduziamanje preventivnih aktivnosti sa adolescentima, decom alkoholičara i dr.
 # Edukativne i preventivne aktivnosti sa profesionalnim grupama u riziku

 # Istraživanje i informisanje o socioekonomskim, zdravstvenim i drugim oštećenjima zavisnika
 # Iniciranje i formiranje KLA i klubova za zdrav i trezven život kod omladine i odraslih
 # Stručnu saradnju i zajedničke akcije sa službama SOS, tele-apel (nasilje u porodici i dr.)
 # Aktiviranje i osnivanje savetovališta za bolesti zavisnosti

POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT