ALKOHOLIZAM

Alkoholizam kao bolest zavisnosti

Alkoholizam je bolest zavisnosti i veliki društveni problem u Srbiji i širom sveta

Po obolevanju i smrtnosti alkoholizam je na trećem mestu u svetu, iza  malignih i kardiovaskularnih oboljenja.

Svetska Zdravstvena Organizacija je od 1951. godine prihvatila alkoholizam kao BOLEST

„Navika uzimanja alkohola je za čovečanstvo veće zlo nego rat, glad i kuga zajedno“
Čarls Darvin

Mnogi ljudi širom sveta se nalaze na putu od veseljaka do alkoholičara, prelazeći nevidljivu liniju kad umereno pijenje alkohola bespovratno prerasta u alkoholizam.

ALKOHOL i ALKOHOLIZAM su uzročno-posledično povezani, jer bez alkohola – nema ni alkoholizma.

Zato će u ovom poglavlju biti reči i o alkoholu i o alkoholizmu.

O alkoholu kao faktoru nastanka alkoholizma

Reč ALKOHOL potiče od arapske reči „Al-kuhl“, što znači: „Vrlo fin“.

Alkohol je supstanca iz klase organskih jedinjenja pod nazivom ALKOHOLI, a koje sadrže hidroksilnu grupu  (OH) vezanu za ugljenikov atom.


PODELA ALKOHOLA
je izvršena na osnovu hemijskog sastava, pa alkoholi mogu biti:

MONOHIDROKSILNI i POLIHIDROKSILNI (po broju OH grupa)
PRIMARNI, SEKUNDARNI I TERCIJARNI (po broju atoma ugljenika – C )


AGREGATNO STANJE ALKOHOLA
zavisi od broja atoma u gljenika. Alkoholi sa 1-4 atoma ugljenika su tečnosti (metanol, etanol i antifriz…), sa 5-10 atoma ugljenika su uljaste tečnosti (glicerin…) i sa 11 atoma ugljenika su čvrste materije (dokozanol…)


OSOBINE ALKOHOLA
Većina alkohola su rastvorljivi u vodi. Neki alkoholi su slatkastog ukusa, neki su otrovni, a neki su zapaljivi.

VRSTE ALKOHOLA
Ima više vrsta alkohola (metanol, etanol, propantriol-GLICERIN, etilen glikol-ANTIFRIZ, itd), a ovde će biti reči o METANOLU (metil alkoholu) i ETANOLU (etil alkoholu)

METANOL (metil alkohol)

Metanol je hemijsko jedinjenje (CH3OH). Rastvara se u vodi, a koristi se kao rastvarač, kao gorivo i kao sirovina za proizvodnju plastičnih masa.

Veoma je otrovan. Dovodi do teškog trovanja praćenog  jakim stomačnim tegobama, slepilom i smrću zbog paralize disanja. Poznati su slučajevi masovnog trovanja pićima od metanola

ETANOL (etil alkohol)

Etanol je hemijsko jedinjenje (C2H2OH), i on je pre svega OTROV.

Etanol je bezbojna, lako zapaljiva tečnost.

Rastvor etanola (70%) koristi se u medicini kao dezinfekciono sredstvo, pa se ovaj rastvor i naziva medicinski alkohol.

U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU I NA OVOM SAJTU POJAM ALKOHOL OZNAČAVA ETANOL (etil alkohol)

Ljudi piju alkoholna pića koja sadrže upravo ETANOL, koji je sa stanovišta alkoholizma supstanca sa izuzetno pivlačnim i istovremeno opasnim farmakološkim osobinama.

Alkoholna pića

Prirodna alkoholna pića dobijaju se vrenjem (fermentacijom) šećera iz voća, žitarica, meda, mleka. Rezultat vrenja je pretvaranje šećera u alkohol.

Veštačka alkoholna pića se prave od čistog alkohola i raznih dodataka.

Žestoka alkoholna pića se dobijaju destilacijom već fermentovane smese i jača su od prirodnih.

Delovanje alkohola na čoveka

Alkohol svojim dejstvom na „centar zadovoljstva“ u mozgu, bar u početku pijenja, zaista deluje stimulativno.
On „diže“ raspoloženje, daje osećaj svemoći i pomaže nam da „zaboravimo“ muke i probleme koji nas tište. Međutim…

Verovatno niko ne očekuje da će kasnije taj isti alkohol delovati na njega depresivno i početno uživanje pretvoriti u noćnu moru.

Tokom daljeg pijenja početno stimulativno dejstvo alkohola na mozak se gubi, a do izražaja dolazi njegovo depresivno dejstvo.

To je i objašnjenje zašto nekadašnji veseljak, razvojem bolesti alkoholizma postaje namrgođeni namćor kome sve smeta.

O alkoholizmu

Šta je alkoholizam?

Alkoholizam je porodična, recidivantna bolest zavisnosti koja nastaje postepeno i ima svoje FAZE RAZVOJA i FAZE LEČENJA. Nastaje pijenjem alkohola u dužem periodu. Praksa pokazuje da se alkoholizam najčešće razvija nakon 3 godine pijenja alkohola.

Alkoholizam se poznaje po tome što kod čoveka stvara zavisnost od alkohola i štetne zdravstvene, porodične i socijalna posledice alkoholizma.


Definicija alkoholizma

Postoji više definicija alkoholizma, a ovde je data definicija Prim.dr. Branka Gačića, istaknutog beogradskog alkohologa:

Svako ponovljeno pijenje bez obzira na količinu i učestalost, koje stvara određene probleme i teškoće (zdravstvene i /ili socijalne), znak je alkoholizma i zahteva lečenje.“ prof. Branko Gačić

Iz definicije se vide dve glavne karakteristike ALKOHOLIZMA, a to su:

STEČENA ALKOHOLNA ZAVISNOST, i
POSLEDICE ALKOHOLIZMA

a da pritom KOLIČINA I UČESTALOST PIJENJA ALKOHOLA NISU PRESUDNI.

Nastanak alkoholizma

Alkoholizam nastaje sadejstvom 3 faktora: čovek – sredina – alkohol.
Alkoholizam nastaje postepeno, prolazeći kroz 4 faze:
♣ umereno pijenje
♣ trening faza pijenja
♣ predtoksikomanska faza razvoja alkoholizma i
♣ toksikomanska faza razvoja alkoholizma.


Posledice alkoholizma

Alkohol kod alkoholičara stvara zdravstvene, porodične, profesionalne i šire socijalne posledice alkoholizma.

Lečenje alkoholizma u Srbiji

Lečenje alkoholizma u Srbiji je dugotrajan proces koji obuhvata 2 faze:
♣ bolničko lečenje alkoholizma i

♣ produženo lečenje alkoholizma

Zašto ljudi piju alkohol?

Razlog zašto ljudi piju alkohol zavisi od faze razvoja alkoholizma u kojoj se nalaze, i može biti:

♣ zbog UŽIVANJA – na početku pijenja i u fazi umerenog pijenja alkohola
♣ zbog NAVIKE – u trening fazi pijenja alkohola
♣ zbog POTREBE – u predtoksikomanskoj fazi alkoholizma
♣ zbog ZAVISNOSTI – u toksikomanskoj fazi razvoja alkoholizma

Svi drugi „razlozi“ – razni događaji (od rođenja, mature, venčanja… do sahrane) ili čovekove psihičke potrebe (da smanji brige, teskobe ili da „popravi“ raspoloženje – „udri brigu na veselje“), su samo POVODI za pijenje.

Kod mladih ljudi povodi za pijenje alkohola mogu biti

♣ znatiželja – da probaju alkohol iz radoznalosti
♣ dobar provod – alkohol popušta „kočnice“ i stvara veselo raspoloženje
♣ uticaj roditelja – pogrešno vaspitanje ili potreba mladih da imitiraju roditelje
♣ socijalni uticaj – dokazivanje svoje „ravnopravnosti“ u društvu
♣ uticaj grupe vršnjaka – da se uklope u ponašanje grupe vršnjaka kojoj pripadaju
♣ opuštanje – da suzbiju mladalačke strahove i stidljivost, pogotovo u društvu sa suprotnim polom

U SUŠTINI, pijenje alkohola je bežanje od ODGOVORNOSTI i realnosti, linija manjeg otpora kojom umesto da rešavamo životne probleme, sebe na veštački način dovodimo u stanje veselosti i gledanja na svet kroz „ružičaste naočare“

Pijenje alkohola u dužem periodu je čin SVESNOG UNIŠTENJA, koji je mnoge alkoholičare doveo do propasti ili do SMRTI

Ko su alkoholičari i kako ih prepoznati?

Alkoholičari su osobe kod kojih se zbog pijenja alkohola stvorila zavisnost od alkohola i imaju izražene posledice alkoholizma. Takve osobe ne mogu provesti nijedan dan bez alkohola.

Alkoholičar je emocionalno i socijalno nezrela ličnost koja beži od ODGOVORNOSTI. U vitalnim oblastima života potpuno je neefikasan. Preokupiran je sobom, veliki egoista koga interesuje SAMO ALKOHOL.

Alkoholičar je lenj, nezainteresovan i neodgovoran prema porodici, poslu i društvenoj zajednici.


Zanemaruje porodične i bračne obaveze (ne radi sa decom, zanemaruje suprugu i širu porodicu, napušta posao ili menja radno mesto).

Pravi probleme u porodici, na radnom mestu i u društvu (porodično nasilje, povrede na poslu, agresivno i nasilničko ponašanje, seksualni delikti, krađe, kriminal, saobraćajni prekršaji i udesi u alkoholisanom stanju)…

Teško sklapa i održava prijateljstva, izuzev sa drugim alkoholičarima. Odnos sa ljudima mu je površan.

Alkoholizam u Srbiji i u svetu

Za alkoholizam u Srbiji  i svetu u današnje vreme može se reći da je on postao „legalna droga“ i neinfektivna epidemija 21. veka.

3-5% svetske populacije čine alkoholni zavisnici i to je 10-15% punoletnog stanovništva. Na lečenje alkoholizma dolazi samo 10-20% alkoholnih zavisnika.

U Evropi, Srbija se nalazi na 4. mestu, sa godišnjom potrošnjom od 11 litara alkohola po glavi stanovnika.

Zabrinjava podatak da u Srbiji ima oko 300.000 registrovanih alkoholičara, a po nezvaničnim podacima, ima čak oko milion alkoholičara u Srbiji.

Još više zabrinjava to što je broj alkoholičara kod mladih i kod žena u porastu. Ranije je odnos muškaraca i žena alkoholičara u Srbiji bio 10:1, a sad je 3:1.