Plan rada Zajednice klubova

Godišnji Plan rada Zajednice klubova

Godišnji plan rada Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije se donosi na godišnjoj Skupštini i obuhvata planske i vanklupske aktivnosti Zajednice i klubova Zajednice.

Dve glavne aktivnosti Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije su Plenum i Simpozijum/Skuština Zajednice.

Planske aktivnosti Klubova lečenih alkoholičara Srbije su: Skupštine, izleti, šah turniri, predavanja o alkoholizmu, sastanci Odbora međuklupske saradnje….

Plan i program rada Zajednice klubova za 2020. godinu

Na sastanku Odbora i komisija Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije, održanom 30. novembra 2019. godine u Beogradu, usvojen je sledeći

Program rada Zajednice klubova za 2020. godinu

♣ Unaprediti rad postojećih Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji, kroz organizacionu i stručnu podršku, saradnju i povezivanje. Povezivanje klubova i kroz neformalne skupove, kroz posete u toku rada klubova, a da to nisu samo formalizovani sastanci/skupštine i sl.
Na primer, predstavnici klubova iz Novog Sada budu gosti klubova u Beogradu tokom jednog klupskog sastanka.

♣ Pružiti stručnu, organizacionu pomoć u formiranju novih KLA, sa minimum jednim osnovanim klubom na regionalnom nivou. Izabrati tim koji će činiti stručnjaci iz alkohologije i članovi Zajednice, sa zadatkom da pruže stručnu pomoć za osnivanje jednog kluba.
Definisati lokalitet, napraviti plan rada: informisanje i povezivanje, edukovanje potencijalnih terapeuta i formalizovati proces nastajanja kluba.

♣ Uspostaviti i operacionalizovati redovnu saradnju lokalne zajednice i klubova, uz podršku Zajednice KLA Srbije kako bi se poboljšali uslovi za rad klubova na njihovoj teritoriji.
Predlog je da se sastavi cirkularno pismo ispred Zajednice KLAS o potrebi i značaju Klubova u lokalnoj sredini, a koje bi se poslalo svim okruzima/opštinama.
Tražiti saradnju sa zdravstv.socijalnim sekretarijatom/savetom na nivou lokalne samouprave.

Međuklupska i međunarodna saradnja Zajednice klubova

♣ Intenzivirati aktivnosti regionalnih odbora za međuklubsku saradnju i povezivanje sa Odborom za međuklupsku saradnju ZKLAS
♣ Uspostaviti i održavati saradnju sa drugim sličnim organizacijama u regionu, Evropi i svetu, radi jačanja i povezivanja pokreta KLA
Ovu aktivnost bi ZKLAS realizovala preko svojih organa, a posebno preko Odbora za međunarodnu saradnju i Odbora za informisanje
Predlog je da se napravi delegacija koja bi posetila Klubove u okruženju.. ili zakazati posetu u jednu državu ili ponuditi da budu naši gosti
♣ Zajednica klubova će nastaviti rad na organizovanju i realizaciji simpozijuma o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem i plenuma pacijenata članova KLA. Predlog da se organizuju na regionalnom nivou neki stručni sastanci koji bi pospešili profesionalnu saradnju na tromesečnom nivou…

Konkursi, sajt Zajednice klubova i izdavačke aktivnosti

♣ Zajednica klubova će nastaviti konkurisati sa specifičnim programima u oblasti svog delovanja, da i sa te strane obezbedi odgovarajuća materijalna sredstva za svoj rad. Aktivirati osobe iz Stručno tela koje će raditi na promovisanju ZKLAS
♣ Redovno održavanje i ažuriranje sajta ZKLAS kao način savremenog, aktuelnog, uvremenjenog promovisanja rada KLA i Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije
♣ Podržati redovno štampanje i publikovanje materijala sa Simpozijuma, Plenuma i drugih skupova koji bi prikupili neophodnu dokumentaciju

Saradnja u oblasti borbe protiv zavisnosti

♣ Zajednica klubova će jačati stručnu saradnju sa svim socijalnim subjektima uključenim u borbu protiv bolesti zavisnosti, a posebno sa:
– Sekcijom za BZ Srpskog lekarskog društva,
– Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za socijalni rad i socijalnu politiku, i drugim Ministarstvima;
– Fakultetom političkih nauka (katedrom za socijalni rad i socijalnu politiku) drugim visokoobrazovnm institucijama; farmaceutskim kućama i dr.

♣ Pred kraj sledećeg jednogodišnjeg perioda ZKLAS će intenzivirati i aktivnosti na pripremi i održavanju redovne Skupštine ZKLAS.

Plan ostvarivanja programskih aktivnosti Zajednice klubova

  • Organizovati jednom u tri meseca sastanke na regionalnom nivou sa predstavnicima Klubova i ZKLAS kako bi se ostvarile programske aktivnosti iz tačaka 1, 2, 3, 4 i 5.
  • Organizovati sastanke Odbora za međuklubsku i međunarodnu saradnju ZKLAS kako bi se realizovale tačke 6  putem sastanaka,  jednom u dva meseca.
  • Realizovanje programske aktivnosti pod tačkom 7, kroz izbor i imenovanje osoba koje će raditi na pripremi stručnih skupova predviđenih za mart i oktobar mesecu toku godine.
  • Shodno terminima konkursa za projektivne aktivnosti organizovati sastanke i realizaciju t.8
  • Odbor za informisanje će realizovati tačku 9. Jednom mesečno ažurirati sajt.
  • Sastavni deo ovog Plana rada su i Termini aktivnosti ZKLAS za 2020.godinu.

Zbog aktuelne zdravstvene situacije sa COVID-19, Godišnji  Plan rada Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije za 2021.godinu NIJE DONET


Godišnji Plan rada Zajednice klubova za 2020. godinu

Godišnji Plan rada Zajednice klubova – planske aktivnosti

Ovaj deo godišnjeg Plana rada Zajednice klubova obuhvata termine planskih aktivnosti koje sprovode Zajednica klubova i Klubovi lečenih alkoholičara Srbije koji su u njenom sastavu.

godišnji plan rada zajednice za 2020.g: plenum i skupštine
godišnji plan rada zajednice za 2020.g: plenum i skupštine

Godišnji Plan rada Zajednice klubova – vanklupske aktivnosti

Ovaj deo godišnjeg Plana rada Zajednice klubova obuhvata vanplanske aktivnosti Klubova lečenih alkoholičara Srbije iz sastava Zajednice klubova (dan kluba, šah turniri, izleti i slično).

godišnji plan rada zajednice klubova za 2020.g: vanklupske aktivnosti
godišnji plan rada zajednice klubova za 2020.g: vanklupske aktivnosti

Kao što se iz Plana rada Zajednice klubova može videti, za većinu aktivnosti klubova Zajednice nosioci organizacije su upravo sami Klubovi lečenih alkoholičara Srbije, u saradnji sa Organima Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.