Bolničko lečenje alkoholizma u Srbiji

O bolničkom lečenju alkoholizma u Srbiji

Bolničko lečenje alkoholizma je PRVA FAZA u dugotrajnom PROCESU lečenja alkoholizma, a obuhvata FARMAKOLOŠKO I PSIHOLOŠKO LEČENJE ALKOHOLIČARA.


Osnovni ciljevi bolničkog lečenja alkoholizma u Srbiji su:
– uspostavljanje apstinencije od alkohola
– farmakološki tretman za detoksikaciju organizma, ubrzani oporavak i stabilizaciju psihe alkoholičara
– edukacija o alkoholizmu
– početak promena alkoholičarskog ponašanja kod alkoholičara
– početak porodične rehabilitaci
je


BOLNIČKO LEČENJE TRAJE OD 14 DO 18 NEDELJA, što zavisi od psihofizičkog stanja alkoholičara koji se leči.

Bolničko lečenje alkoholizma u Srbiji se vrši u specijalnim državnim i privatnim bolnicama i ustanovama, na Klinici za psihijatriju VMA i u psihijatrijskim ordinacijama, koje su navedene u rubrici KONTAKT/bolnice i ustanove.

Kako počinje bolničko lečenje alkoholizma?

Na bolničko lečenje alkoholizma u Srbiji alkoholičar dolazi na osnovu uputa lekara opšte prakse.

U bolničkom okruženju bez alkohola, prvo se uspostavlja apstinencija, kao preduslov daljeg lečenja alkoholizma. Zatim se obavljaju detaljni pregledi zdravstvenog stanja alkoholičara.

Na osnovu rezultata zdravstvenih pregleda i procene mogućnosti alkoholne apstinencije donosi se odluka o prvoj etapi bolničkog lečenja alkoholizma:

osobe koje imaju ozbiljna mentalna oštećenja ili odbijaju lečenje, upućuju se na dispanzersko lečenje alkoholizma

osobe koje imaju delimična mentalna oštećenja ili ne mogu apstinirati od alkohola van bolnice, upućuju se na kliničko lečenje alkoholizma

osobe koje nemaju ozbiljne mentalne smetnje i mogu apstinirati od alkohola van bolnice, upućuju se na dnevno-bolničku motivacionu grupu.

Etape bolničkog lečenja alkoholizma

Bolničko lečenje alkoholizma ima dve etape, koje se nadovezuju jedna na drugu:

1. Etapa je lečenje alkoholizma u bolničkim uslovima
Bolničko lečenje alkoholizma obuhvata farmakološko i psihološko lečenje alkoholičara.
Težište lečenja u ovoj etapi je LIČNA REHABILITACIJA ALKOHOLIČARA.

2. Etapa je lečenje alkoholizma u polubolničkim uslovima
Lečenje alkoholizma u polubolničkim uslovima se vrši tako što alkoholičar sa saradnikom (najčešće bračni partner), svako prepodne provde u bolnici, a ostalo vreme borave kod kuće. Ovaj oblik polubolničkog lečenja se naziva DNEVNA BOLNICA.
Težište lečenja u ovoj etapi je PORODIČNA REHABILITACIJA.

Oblici bolničkog lečenja alkoholizma u Srbiji

Oblici bolničkog lečenja alkoholizma u Srbiji su:
dispanzersko lečenje alkoholizma  (u etapi bolničkog lečenja alkoholizma)
kliničko lečenje alkoholizma (u etapi bolničkog lečenja alkoholizma)
dnevno-bolnička motivaciona grupa (u etapi bolničkog lečenja alkoholizma)
dnevna bolnica (u etapi polubolničkog lečenja alkoholizma)

Dispanzersko lečenje kao oblik bolničkog lečenja alkoholizma

Dispanzersko lečenja alkoholizma je najprostiji oblik bolničkog lečenja alkoholizma. Uspostavlja se apstinencija, vrši se detoksikacija alkoholičara i daju mu se sredstva za ubrzani zdravstveni oporavak.

Pre otpusta sa lečenja alkoholičaru se, odlukom lekara i uz njegov pristanak propisuje korištenje alkoholnih blokatora, za lakše održavanje apstinencije i preventivu RECIDIVA.

Ovaj oblik lečenja se načelno izbegava i vrši se samo kad nema druge mogućnosti.

Razlog tome je što je dispanzersko lečenje alkoholizma samo trenutno saniranje stanja alkoholičara i nema svoj nastavak.

DISPANZERSKO LEČENJE ALKOHOLIZMA TRAJE 1-2 SEDMICE

Kliničko lečenje alkoholizma

obuhvata sledeće postupke:
♣ uspostavljanje apstinencije
farmakološki tretman za: detoksikaciju, ubrzani zdravstveni oporavak i za prevenciju apstinencijalnih alkoholnih kriza (alkoholni blokatori)
edukaciju o alkoholizmu i sticanje uvida u vlastiti alkoholizam
organizovane aktivnosti terapijske zajednice za stabilizaciju psihe, poput radne ili art terapije

Bolničko lečenje alkoholizma: lečenje u dnevno-bolničkoj motivacionoj grupi

Cilj lečenja u dnevno-bolničkoj motivacionoj grupi je početak promena alkoholičarskog ponašanja alkoholičara.
Ovaj cilj definiše i sadržaj rada dnevno-bolničke motivacione grupe, a to je:
dalja edukacija alkoholičara o alkoholizmu
sticanje početnog uvida u vlastiti alkoholizam i njegove posledice i
jačanje početne motivacije za lečenje alkoholizma

Metod rada u dnevno-bolničkoj motivacionoj grupi

Metod rada u dnevno-bolničkoj motivacionoj grupi je GRUPNA PSIHOTERAPIJA. Svakodnevno se održavaju sastanci grupe alkoholičara na lečenju.

Sastanke vodi terapeut, koji usmerava diskusiju i daje stručna objašnjenja. Razmena i sukob mišljenja i pomoć iz grupe alkoholičara na lečenju doprinose početku promene njihovog alkoholičarskog ponašanja.

Pre otpusta alkoholičaru se, odlukom lekara i uz njegov pristanak, propisuje uzimanje alkoholnog blokatora, kao pomoć u održavanju dalje apstinencije.

LEČENJE ALKOHOLIZMA U DNEVNO-BOLNIČKOJ MOTIVACIONOJ GRUPI TRAJE 3-4 NEDELJE

Bolničko lečenje alkoholizma: lečenje u dnevnoj bolnici

Težište rada tokom lečenja alkoholizma u dnevnoj bolnici je porodična rehabilitacija.

Cilj lečenja je da se dosadašnje ponašanje u alkoholičarskoj porodici promeni i izgradi po zdravom porodičnom modelu.

Ovaj cilj se ostvaruje kroz grupnu porodičnu terapiju. Bračni parovi prvo iznose probleme svojih porodica.

Kroz razmenu iskustava, konfrontaciju, pomoć i podršku drugih bračnih parova, traže se rešenja za vlastite probleme.
Terapeut usmerava diskusiju, daje stručna rešenja ili navodi na njih.

Najvažniji faktori za uspeh u porodičnoj rehabilitaciji su: aktivno učešće, iskrenost, upornost, vreme i postupnost.

LEČENJE ALKOHOLIZMA U DNEVNOJ BOLNICI TRAJE 8-10 SEDMICA


Završetak lečenja u dnevnoj bolnici označava kraj bolničkog lečenja, čime su stvoreni uslovi za početak produženog lečenja alkoholizma

Program lečenja u dnevnoj bolnici

Lečenje u bolnici ima jasno definisan program, koji svi bračni parovi sprovode.

Napredak u lečenju u dnevnoj bolnici se sagledava kroz nekoliko etapa:
1. MALO PREDSTAVLJANJE se vrši na početku lečenja u dnevnoj bolnici

2.VELIKO PREDSTAVLJANJE je glavna tačka cele bolničke faze lečenja i vrši se pred kraj lečenja u dnevnoj bolnici

Veliko predstavljanje označava DEFINITIVAN RASKID SA VLASTITIM ALKOHOLIZMOM i početak promena u ličnom i porodičnom životu!!!

3. REZIME SA PLANOM REHABILITACIJE se pravi na kraju bolničke faze lečenja.
Rezime obuhvata plan promena kod alkoholičara, u porodici, na poslu i u društvenoj sredini.
To su ciljevi lečenja koje alkoholičar i njegova porodica postavljaju sebi za narednih godinu dana.

Navedeni ciljevi lečenja alkoholizma su glavni faktori suštinske motivacije za lečenje alkoholizma kod alkoholičara i njegove porodice.

Rezime sa planom rehabilitacije služi kao osnova za dalje lečenje alkoholizma.