Rad Zajednice u lečenju alkoholizma

Rad Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije (ZKLAS, Zajednica) u lečenju alkoholizma se zasniva na Statutu i godišnjem Planu rada.

Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije je upisana u Registar udruženja i ima svojstvo pravnog lica, svoj štambilj i pečat.

rad zajednice klubova - plenum u lazarevcu 2015
rad zajednice klubova – plenum u lazarevcu 2015
rad zajednice klubova - plenum u valjevu 2011
rad zajednice klubova – plenum u valjevu 2011
rad zajednice klubova: 27. simpozijum leskovac 2011
rad zajednice klubova: 27. simpozijum leskovac 2011

Ciljevi rada Zajednice klubova

Cilj rada Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije je borba protiv alkoholizma kao bolesti zavisnosti i promovisanje zdravog života – BEZ ALKOHOLA.

Cilj rada Zajednice se ostvaruje sprovođenjem preventivnih aktivnosti i aktivnim učešćem Zajednice i Klubova lečenih alkoholičara u lečenju alkoholizma u Srbiji.

Ovaj cilj se ostvaruje direktno ili u saradnjii sa drugim organima, organizacijama i ustanovama koje se bave alkoholizmom kao bolešću.

Osnovni cilj rada  Klubova lečenih alkoholičara Srbije iz sastava Zajednice je produženo lečenje alkoholizma, koje obuhvata pomoć u lečenju, medicinsku i socijalnu rehabilitaciju alkoholičara i njihovih porodica.

Sadržaj rada Zajednice klubova

Sadržaj rada Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije je definisan Statutom, a obuhvata:

♣ Organizaciju i koordinaciju socioterapijskih, rehabilitacionih i kulturno-zabavnih aktivnosti Klubova lečenih alkoholičara Srbije
♣ Stručne aktivnosti na usavršavanju stručnjaka za rad sa alkoholičarima (seminari, simpozijumi, savetovanja, kongresi…)
♣ Edukaciju terapeuta Klubova lečenih alkoholičara Srbije
♣ Edukativno-preventivne aktivnosti i obuku sa opštom populacijom
♣ Preduzimanje preventivnih aktivnosti sa adolescentima, decom alkoholičara i drugo

rad zajednice klubova: 28. simpozijum v.banja 2012
rad zajednice klubova: 28. simpozijum v.banja 2012

♣ Edukativne i preventivne aktivnosti sa profesionalnim grupama u riziku
♣ Istraživanje i informisanje o socioekonomskim, zdravstvenim i drugim oštećenjima alkoholičara
♣ Iniciranje i formiranje u Srbiji Klubova lečenih alkoholičara i klubova za zdrav i trezven život kod omladine i odraslih
♣ Stručnu saradnju i zajedničke akcije sa službama SOS, tele-apel (nasilje u porodici i drugo)
♣ Aktiviranje i osnivanje savetovališta za bolesti zavisnosti
♣ Saradnju sa Zajednicama klubova lečenih alkoholičara u državama regiona

Oblici rada Zajednice klubova

Oblici rada Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije mogu biti:
planske aktivnosti
vanplanske aktivnosti

Rad zajednice – planske aktivnosti

Planske aktivnosti Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije se definišu godišnjim Planom rada Zajednice, a to su:

– Plenum Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije
– Simpozijum i Skupština Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije
– Skupštine Klubova Zajednice, i
– Vankupske aktivnosti Klubova Zajednice

Plenum Zajednice

Plenum Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije se obično planira u martu mesecu. Rukovodstvo Zajednice određuje naziv teme i vrši kompletnu organizaciju i realizaciju Plenuma.

Lečeni alkoholičari i saradnici iz Klubova lečenih alkoholičara Srbije pišu radove po određenoj temi i dostavljaju ih na pregled.

Na Plenumu, autori čitaju izabrane radove, uz stručne komentare prof. dr Tomislava Sedmaka.

Po završenom Plenumu, štampa se Zbornik radova, sa stručnim komentarima.

Simpozijum i Skupština Zajednice

Simpozijum i Skupština klubova lečenih alkoholičara Srbije se planiraju u oktobru mesecu, u trajanju od 3 dana.

Simpozijum je sa međunarodnim učešćem, tako da su učesnicii iz država našeg regiona.

Prva 2 dana su namenjena za edukaciju terapeuta i lekara po određenim temama iz oblasti alkohologije i edukaciju slušalaca iz lokalne zajednice o alkoholizmu.

Treći dan se održava godišnja Skupština Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.

Na Skupštini se podnosi godišnji izveštaj o radu Zajednice klubova i usvaja Plan rada Zajednice za narednu godinu.

Po održanom Simpozijumu, uređuje se i izdaje Zbornik radova koji su prezentovani na Simpozijumu Zajednice klubova.

Rad Zajednice – vanplanske aktivnosti

Vanplanske aktivnosti Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije su sve aktivnosti koje nisu navedene u Godišnjem planu rada Zajednice klubova.

To mogu biti: saradnja sa medijima; ispunjavanje zakonskih obaveza prema Agenciji za privredne registre; saradnja sa klubovima i Udruženjima klubova lečenih alkoholičara u regionu i sa Svetskom Zajednicom klubova lečenih alkoholičara i drugo.