Rad klubova u lečenju alkoholizma

O radu klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

Rad Klubova lečenih alkoholičara u produženom lečenju alkoholizma u Srbiji zasniva se na Statutu i godišnjem Planu rada, a obuhvata KLUPSKE I VANKLUPSKE AKTIVNOSTI.

Osnovni oblik rada klubova lečenih alkoholičara u Srbiji
su sastanci članova Kluba, koji se održavaju jednom nedeljno, u trajanju 2 sata.
Sastanke kluba vodi terapeut ili predsednik kluba, po temama iz Godišnjeg plana rada.

Uz terapeuta, važnu ulogu u radu kluba imaju iskusniji članovi, koji su duže na lečenju.

Metod rada klubova lečenih alkoholčara u Srbiji
je grupna sistemska porodična psihoterapija.

Cilj rada Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji
je socijalno lečenje alkoholičara i saradnika za uspešno produženo lečenje alkoholizma, što podrazumeva:
postizanje maksimalno moguće lične i porodične rehabilitacije i resocijalizacije članova Kluba, i
-zdrav život – BEZ ALKOHOLA

Organizacija rada Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

Organizaciju rada, odgovornost za rad i sprovođenje terapijskih i svih drugih aktivnosti u Klubovima vrše organi Klubova lečenih alkoholičara.

Organi Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

Organi klubova lečenih alkoholičara u Srbiji su: stručni organ i organizaciono-izvršni organi.

Stručni organ Kluba lečenih alkoholičara je Stručni tim. Stručni tim čine: socioterapeut, psihijatar, psiholog i medicinska sestra iz sastava specijalne bolnice-ustanove-klinike pri kojoj Klub radi.

Organizaciono-izvršni organi Kluba lečenih alkoholičara su: Skupština, Predsedništvo i Sekcije Kluba.

produženo lečenje alkoholizma
produženo lečenje alkoholizma

Dokumenta za rad Klubova u lečenju alkoholizma

Osnovna dokumenta koja određuju organizaciju rada klubova u lečenju alkoholizma su;
Statut (Pravilnik) Kluba i Godišnji Plan rada.
Statut definiše obaveze i prava njegovih članova, a Godišnji plan rada definiše teme i termine sastanaka.
Teme koje se planiraju u Godišnjem planu rada su većinom iz oblasti alkoholizma, lečenja alkoholizma (lična i porodična rehabilitacija, analize recidiva….) i manjim delom iz opšte kulture.

međuklupski izlet s.karlovci 2013
međuklupski izlet s.karlovci 2013

Metod rada Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

Osnovni metod rada Klubova u lečenju alkoholizma u Srbiji je GRUPNA SISTEMSKA PORODIČNA PSIHOTERAPIJA.

Porodica se tretira kao sistem, zasnovan na odnosima njenih članova.

Pošto je zbog alkoholizma taj sistem u alkoholičarskim porodicama narušen, cilj sistemske porodične psihoterapije je da popravi porodične odnose.

Sagledavanje sopstvenog alkoholizma, promena alkoholičarskog ponašanja i rehabilitacija alkoholičara i njegove porodice nastaje kroz višegodišnji zajednički rad svih članova Kluba na izgradnji zdravog modela funkcionisanja u porodici i društvu.

klupske aktivnosti_skupština kluba "zemun" 2015
klupske aktivnosti: skupština kluba „zemun“ 2015
klupske aktivnosti_skupština kluba "lav" valjevo 2013
klupske aktivnosti:skupština kluba „lav“ valjevo 2013
klupske aktivnosti: skupština kluba "gornjačka" 2012
klupske aktivnosti: skupština kluba „gornjačka“ 2012

Rad klubova – klupske aktivnosti

Klupske aktivnosti u produženom lečenju alkoholizma se obavljaju u prostorijama Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji, a to su:

– redovni sastanci Klubova, po godišnjem Planu rada kluba
– godišnje skupštine Klubova lečenih alkohličara
– obeležavanje dana Kluba
– predavanja o alkoholizmu

Rad klubova – vanklupske aktivnosti

Vanklupske aktivnosti Klubova Zajednice se planiraju godišnjim Planom rada Zajednice i godišnjim Planovima rada Klubova. Organizuju ih i sprovode članovi klupskih sekcija.

Za sprovođenje vanklupskih aktivnosti u Klubovima lečenih alkoholičara se formiraju SEKCIJE, kao što su: sekcija za patronažu; sekcija za međuklupsku saradnju; sekcija za kulturno-zabavnu delatnost; literarna sekcija; sekcija za sport i rekreaciju i planinarska sekcija.

U vanklupske aktivnosti Klubova spadaju:
♣ Učešće na Skupštinama Zajednice i Klubova  ♣ Učešće na Plenumima Zajednice
♣ Rad u organima Zajednice klubova   ♣ Međuklupska saradnja  ♣ Saradnja sa medijima
♣ Saradnja sa lokalnom zajednicom     ♣ Predavanja o alkoholizmu u drugim klubovima
♣ Obilazak članova Kluba koji imaju problema u lečenju alkoholizma  ♣ Izdavanje Biltena
♣ Predavanja o alkoholizmu u drugim klubovima  ♣ Obeležavanje Nove godine i Dana žena ♣ Posete kulturnim ustanovama  ♣ Večeri poezije ♣ Sportska i šah takmičenja  ♣ Izleti

vanklupske aktivnosti klubova_golubac 2010
vanklupske aktivnosti klubova: golubac 2010
vanklupske aktivnosti klubova_šah turnir vma 2011
vanklupske aktivnosti klubova: šah turnir vma 2011
vanklupske aktivnosti klubova_mokra gora 2011
vanklupske aktivnosti klubova: mokra gora 2011
vanklupske aktivnosti klubova_nova godina 2013
vanklupske aktivnosti klubova: nova godina 2013
vanklupske aktivnosti klubova_avala 2011
vanklupske aktivnosti klubova: avala 2011
vanklupske aktivnosti klubova: međuklupski turnir u stonom tenisu
međuklupski turnir u stonom tenisu
vanklupske aktivnosti klubova_izlet orašac 2013
vanklupske aktivnosti klubova: izlet orašac 2013

Neke vanklupske aktivnosti Klubova se održavaju već niz godina i postale su tradicionalne:

– zajednički izleti novosadskih i beogradskih klubova lečenih alkoholičara – 3. nedelja u junu

– čaj na Avali  – 2. januar (KULA „Zdrav život“ Beograd)

– 2. dan Vaskrsa na Avali (KLA „Gornjačka“ Beograd)
– dečija Nova godina (KULA „Zdrav život“ Beograd)
– prvomajski uranak (KA „Mladost“, Novi Sad)
– šah turniri (više klubova)

Izdavanje Biltena u klubovima

Jedna od vanklupskih aktivnosti Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji je povremeno izdavanje Biltena. Lečeni alkoholičari, saradnici u lečenju i terapeuti iznose u Biltenima svoja iskustva u produženom lečenju alkoholizma u Klubovima i utiske o aktivnosti Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji.