Vaspitni stilovi i alkoholizam mladih

Vaspitni stilovi roditelja i alkoholizam mladih su usko povezani. Porodična atmosfera se u svakom slučaju odražava na decu, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smislu.

Isti slučaj je i sa njihovim odnosom prema alkoholizmu. Roditelji često traže „velike“ greške koje su eventualno napravili u vaspitanju svoje dece. Često imaju osećaj krivice.

Ali veoma retko, skoro nikad ne govore o suštinskim a malim stvarima, od kojih deca postaju stabilne ličnosti.

Gotovo da nemaju svest o stvarima koje njihovoj deci donose vedrinu, sreću, samopouzdanje.

Nesumnjiva, kroz životno iskustvo i praksu potvrđena je veza između loše, nestabilne porodične atmosfere i pijenja mladih.

Rezultat lošeg, nestabilnog porodičnog ambijenta ne mora uvek biti alkoholizam, niti obavezno patologija, ali u kombinaciji sa drugim faktorima, takve porodice daju gotovo tipične obrasce pijenja.

AUTOR ČLANKA:
Mirjana Martić Pantić, psiholog, spec. bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd

Vaspitni stilovi i alkoholizam mladih

Može se reći da postoji nekoliko vaspitnih stilova koji vode razvoju alkoholizma mladih:

(PRE)ZAŠTIĆUJUĆI roditeljski par

Društveno prepoznati kao brižni, požrtvovani, adekvatni, roditelji za primer. Ipak, u osnovi, to su ljudi koji su lično neostvareni, koji nemaju vlastiti život i komunikacije.

Čitav vaspitni stil oni su utemeljili i održavaju racionalizacijom da su deca nemoćna, i zato sve rade za njih, umesto njih.

vaspitni stilovi: prezaštićujući roditeljski par
vaspitni stilovi: prezaštićujući roditeljski par

Takva deca, živeći pod staklenim zvonom, bivaju zakinuta za vlastita životna iskustva kao i potvrdu svojih sposobnosti.

Prezaštićena deca su nesigurna i nesposobna da se samostalno nose sa frustracijama. Tako ranjiva, ova deca veoma lako u alkoholu kao supstanci nađu „zaštitu” od frustracije.

POPUSTLJIVI (PERMISIVNI) roditeljski par

Ovi roditelji „gaje” čvrsto ubeđenje da deci treba dozvoliti sve. Vodilja u njihovom vaspitnom stilu je da deca treba da žive oslobođena obaveza, da im treba dozvoliti sve.

Glavni defekt ovakvog stila je u nedostatku odgovornosti za vaspitanje sopstvenog deteta.

Posledica je da imamo decu koja su prinuđena da sama biraju ciljeve ili načine njihovog ostvarenja.

Dečiji izbori su nužno infantilni, a putevi ostvarenja se kreću linijom manjeg otpora, te kao rezultat imamo nerealizovanu decu, nezadovoljnu sobom i svetom oko sebe.

Alkoholizam deteta ponovo služi održanju disfunkcionalnosti porodice, a detetu služi kao tampon između sebe i neprihvatljive realnosti.

PREZAUZETI roditeljski par

Ovom tipu pripadaju roditelji koji rade „veoma važne” poslove i dobro zarađuju. Vodilja im je: „Ako ja nisam imao sve što sam želeo, moje dete će imati.”

Suština je da zadovoljavaju vlastite potrebe, služeći se ovom racionalizacijom. Oni svoju ljubav „nadomeštaju” poklonima.

Rezultat: „Kako može biti nezadovoljan, kad sam mu dao sve!”

Previđaju činjenicu da deca „rastu” od ljubavi, pažnje, topline…..

Ovakva deca su emotivno prazna, osećaju se psihološki odbačena i otuđena od roditelja.

Vasptini stilovi i alkoholizam mladih

AUTORITARNI roditeljski par

Ovakav roditeljski par ima jasan cilj o tome kakvo njihovo dete treba da bude. U velikoj meri, njihov plan proističe iz osećanja lične neostvarenosti.

Zamka ovakvog vaspitanja je zanemarivanje vlastite ličnosti deteta i postupanje sa njim kao sa objektom vaspitanja.

Roditelji zahtevaju apsolutnu poslušnost, insistiraju na disciplini.

vaspitni stilovi i alkoholizam mladih: autoritarni roditeljski par
vaspitni stilovi i alkoholizam mladih: autoritarni roditeljski par

Ovako krut vaspitni stil kod dece vodi potiskivanju vlastitih potreba i osećanja.

Nužno dolazi do „pobune” i proboja potisnutog. Tada se najčešće javlja alkoholizam (najčešće dipsomansko, ekscesivno pijenje).

(„On/ona je bio/bila tako dobro, mirno poslušno dete… ne znam šta se dogodilo”.)

ODBACUJUĆI roditeljski par

Ovakvi roditelji kroz odnos sa svojom decom, manje ili više jasno šalju poruku da su im deca smetnja ostvarenju vlastitih ciljeva.

Oni optužuju svoju decu za lične neuspehe, te ih maltretiraju i zlostavljaju.

Što je njihova frustriranost veća, to su i maltretiranja dece dramatičnija. Ako se razvije alkoholizam kod deteta iz ovakve porodice, karakteriše ga izrazito agresivno, antisocijalno ponašanje, sa ogromnim buntom prema svetu odraslih.

Vaspitni stilovi i alkoholizam roditelja

ALKOHOLIZAM roditeljskog para (jednog ili oba roditelja)

Razvoj alkoholizma u porodici, neminovno vodi do problema i posledica alkoholizma u samoj porodici.

U ovakvom porodičnom sistemu svaki roditelj je okupiran svojim problemima. Jedan roditelj pijenjem, dok drugi troši energiju na konflikte sa prvim zbog pijenja.

Krajnji rezultat je psihološko nestabilno i nepredvidivo okruženje za odrastanje dece. Roditelji su neko na koga dete ne može da se osloni, niti da zadovolji svoje potrebe za sigurnošću i ljubavlju.

Takva deca nemaju bazičnu emocionalnu i socijalnu sigurnost. Ona najčešće ispoljavaju različite vrste poremećaja, koji se kreću od blagih poremećaja ponašanja, navika, ličnosti, do teških i upadljivih. Najčešća posledica je upravo alkoholizam

Razlike u vaspitnim stilovima zavise od: osobenosti svakog trougla (otac-dete-majka), individualnosti svakog člana porodice, interakcije članova porodice međusobno, šire socijalne zajednice, dostupnosti alkohola, ali i efekta koji ima na svaku ličnost posebno.

Ovo je ujedno i objašnjenje zašto se u nekim porodicama koje su pune problema ne javlja alkoholizam a, s druge strane, u realno zdravim porodicama se javi i postane porodična bolest.